org.logi.crypto.modes
Interfaces 
DecryptSession
EncryptSession
Classes 
DecryptCBC
DecryptCFB
DecryptECB
DecryptOFB
EncryptCBC
EncryptCFB
EncryptECB
EncryptOFB